Pārlekt uz galveno saturu

Vēsture

Fakultātes 1. dekāns Pāvils Zariņš

PTF ir fakultāte ar vairāk kā 5300 absolventu vēsturi.

1948. gadā tiek likvidēta Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas viena no tās sastāvā esošajām fakultātēm- Lauksaimniecības tehnoloģijas un mājturības fakultāte, kas tajā laikā nozīmēja to, ka tiek iznīcināta profesora Pētera Delles iecere par zinošu pārtikas nozares speciālistu sagatavošanu un docentes Olgas Kulitānes doma par mājturības specialitātes saglabāšanu Latvijā, bet pateicoties profesora Pāvila Zariņa aktīvai darbībai, un neskatoties uz esošo pretestību gan augstskolas, gan valsts institūciju vidū, pamatojoties uz 1948. g. 21.aprīļa PSRS Augstākās izglītības ministra pavēli, Lauksaimniecības tehnoloģijas un mājturības fakultātes vietā tiek dibināta Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultāte. Vairums likvidētās fakultātes studentu turpina studijas Lauksaimniecības fakultātē, bet daļa izvēlas Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultāti (PRTF), kas dod iespēju studentiem 1948. / 49. studiju gadā studijas Rīgā uzsākt ne tikai 1.kursā, bet arī 2., 3., 4. kursā.

Fakultātes darbu vada profesors Pāvils Zariņš - PRTF pirmais dekāns.

 Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF – tagadējais nosaukums) dekāni:

 1948. – 1961. gads prof. Pāvils Zariņš

 1961. – 1964. gads doc. Fricis Angers

 1964. – 1974. gads prof. Ernests Jurevics

 1974. – 1993. gads prof. Ināra Melgalve

 1993. – 2006. gads prof. Daina Kārkliņa

 2006. – 2017. gads  prof. Inga Ciproviča

 kopš 2017. gada doc. Mārtiņš Šabovics

1950. gads - pirmais PRTF izlaidums, kur pateicoties fakultātes vadības nepakļāvībai ministra pavēlei, kurā tika noteikts PRTF uzdevums - sagatavot tikai rūgšanas tehnoloģijas un gaļas produktu tehnoloģijas jaunos speciālistus, kas nemaz neatbilda jau tā laika straujajai pārtikas nozares attīstības tendencei Latvijā, savas profesionālās gaitas uzsāka dažādu pārtikas nozares virzienu 9 jaunie speciālisti gan konditorejas rūpniecības, gan zivju pārstrādes utt.

1959. gadā PRTF no Rīgas pārceļas uz Jelgavu, un uzņēma pirmos studentus sabiedriskās ēdināšanas specialitātē, bet PRFT sastāvā esosā Ķīmijas katedra, darbu Jelgavas pilī uzsāka 1962. gadā.

PRTF struktūru sākotnēji veidoja:

  • Ķīmijas katedra (vad. doc. N.Jansons), kura 1951. g. sadalījās – Neorganiskās ķīmijas katedra (vad. doc. K.Švalbe) un Organiskās ķīmijas katedra (vad. doc. N.Jansons), un kuras, sakarā ar štatu samazināšanos, 1955. / 56. studiju gadā atkal apvienoja Ķīmijas katedrā (vad. prof. K.Švalbe, 1977.- 1993. g. doc. M.Dūdiņš, 1993. – 2006.g. doc. I.Čakste, kopš 2006. g. prof. V.Kreicbergs);
  • Enerģētikas un siltumtehnikas katedra (vad. doc. J.Āboliņš);
  • Pārtikas produktu tehnoloģijas katedra (vad. dekāns P.Zariņš). Sākot ar 1950. / 51. studiju gadu fakultāte bija ieguvusi atļauju, sagatavot speciālistus piena produktu tehnoloģijā (uzņēma 1.kursā 50 studentus, kur 25 no tiem specializējās piena produktu tehnoloģijā), tādēļ ar 1952. g. no Pārtikas produktu tehnoloģijas katedras atdalījās Piena produktu tehnoloģijas katedra (vad. prof. M.Kazanskis).

1993. gadā ar LLU rektora rīkojumu tiek apvienotas Enerģētikas un siltumtehnikas katedra un Pārtikas produktu tehnoloģijas katedra, kur apvienoto katedru nosauc par Pārtikas tehnoloģijas katedru (vad. prof. E.Jurevics, no 1996. – 2007. g. prof. L.Skudra, kopš 2007. g. - prof. D.Kārkliņa).

1971. gadā Pārtikas tehnoloģijas katedrā iekārtota Piena un piena produktu zinātniski pētniecisko laboratoriju, 1973. gads – Alus miežu zinātniski pētnieciskā nozares laboratorija, kuras deva iespēju veikt dažādu tehnoloģisko jautājumu risināšanu. Pašreiz Pārtikas tehnoloģijas katedrā ir izveidotas mūsdienīgas laboratorijas – Iepakošanas materiālu izpētes laboratorija, Mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija, 2001. g. iekārtota Pārtikas produktu sensorās novērtēšanas  laboratorija, 2007. g. renovēta prof.P.Delles vārdā nosauktā laboratorija, kurās PTF mācībspēki, maģistranti, doktoranti veic pārtikas nozarei saistošus pētījumus.

1989. gada 1.septembrī PRTF tiek atjaunota jauno speciālistu sagatavošana mājturības specialitātē, kuru 1948. gadā likvidēja kā padomju iekārtai nevajadzīgu. Specialitātes uzdevums – kvalificētu darbmācības pedagogu izglītošana. 1989. gadā ar LLU rektora pavēli Nr.02-276 tiek izveidota Uztura un darbmācības katedra (vad. prof. I.Melgalve, no 1991. g. – prof. I.Skrupskis). Katedra kļūst par profilējošo katedru sabiedriskās ēdināšanas specialitātei, kuru atdala no Pārtikas produktu tehnoloģijas katedras, un darbmācības specialitātei. 1993. gadā ar LLU Senāta lēmumu Uztura un darbmācības katedra tiek pārdēvēta par Uztura un mājturības katedru, kuras telpas atrodas gan Dobeles ielā 41, gan Valdekas pilī un Jelgavas pils pagrabstāvā, kur lietišķas sadarbības rezultātā ar Vācijas Ziemeļreinas - Vestfālenes pavalsts atbalstu, tiek izveidota "Mācību virtuve".

1994. gadā tiek izveidota jauna specialitāte – lietišķā mājturība, kura gadu laikā ir pilnveidojusies un ieguvusi jaunu virzienu, sagatavojot jaunos viesmīlības nozares speciālistus 2.līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība".

1997. gadā Ķīmijas katedrā tiek iekārtota Ūdens analīžu laboratorija, kas ir dāvinājums no Vācijas Ziemeļreinas – Vestfālenas pavalsts, 2006. g. tiek izveidota Dabas vielu ķīmijas laboratorija, kurās PTF doktoranti veic zinātnisku pētījums par dažādu pārtikas produktu īpašībām.

2000. gada pavasarī notiek Uztura un mājturības katedras reorganizācija un ar LLU Senāts lēmumu, uz uztura zinību pamata tiek izveidota Uztura katedra (vad. prof. I.Skrupskis, kopš 2006. g. – prof. A.Blija), savukārt mājturības virziens tiek piesaistīts Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtam.

Bez pamatstudiju, maģistra studiju un doktora studiju procesa kvalitatīvas nodrošināšanas, PTF mācībspēki izstrādā mācību materiālus, līdzekļus; aktīvi īsteno dažādus zinātniski pētnieciskos darbus; stažējas un profesionālu pieredzi gūst piedaloties Starptautiska līmeņa konferencēs, semināros, kongresos gan Eiropā, gan citās pasaules vietās.

Aktīvi PTF darbojas Studentu Pašpārvalde (SP), kas sevi prezentē kā Sabiedrības Krējums. SP ar interesi veido jau par tradicionālajām kļuvušās "Putriķu dienas", kuras pirmo reizi tika svinētas 1986. gadā.

2018. gadā LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte atzīmēja savu 70. jubileju. 

No 2022. gada 1. septembra LLU piedzīvo zīmola maiņu un tiek pārdēvēta par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU).