Pārlekt uz galveno saturu

Uztura katedra

1989. gadā tiek izveidota Uztura un darbmācības katedra no sabiedriskās ēdināšanas un darbmācības specialitātēm.
Uztura un darbmācības katedras rīcībā tiek nodota Valdekas pils. 
1989. gada 1. septembrī Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultātē tiek atjaunota kadru sagatavošana mājturības specialitātē ar mērķi sagatavot kvalificētus darbmācības skolotājus lauku skolām. Par katedras vadītāju ievēlēja fakultātes dekāni doc. I.Melgalvi, par laboratorijas vadītāju iecēla J.Ķīvīti. Darbmācības specialitātes vadītāja ir lektore V.Kozule. Sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas specialitāti turpina vadīt doc. I. Skrupskis. 
Ar 1991. gadu sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un organizācijas specialitāti vada lekt. J.Ķīvīte, bet 1993. gadā mājturības specialitātes vadību pārņem lektore S.Pūpola.
1993. gadā Uztura un darbmācības katedra ar Senāta lēmumu tiek pārdēvēta par Uztura un mājturības katedru. 
1992./93. mācību gadā nodarbības uztura gatavošanas tehnoloģijā notiek pilī, mājturībā meitenēm – Valdekas pilī, zēniem - LLU Kokapstrādes katedrā.
Sadarbībā ar Vācijas Ziemeļreinas Vestfāles pavalsti 1993. gadā tiek iekārtota "Mācību virtuve". 
1993. gada pavasarī, kad tiek reorganizētas universitātes fakultātes, katedrai rodas iespēja iekārtot mācību korpusu bijušajās kara katedras telpās. Šajā gadā katedra no Valdekas pils pāriet uz mācību korpusu Dobeles ielā.
1994. gadā pēc vizītes Vācijā, Mācību prorektora ierosināta, katedra atver jaunu studiju programmu – Lietišķā mājturība. Tās pirmā vadītāja ir asist. L.Medne, bet vēlāk šīs specialitātes vadību pārņem asist. M.Apškalēja. 
1998.gadā ir pirmais Lietišķās mājturības specialitātes izlaidums.
1999.gadā Lietišķās mājturības specialitāte iegūst jaunu nosaukumu – Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība (studiju programmas vadītājs profesors I.Skrupskis), bet Mājturība – Mājturība-pedagoģija.
Ar 2000.gada 1.jūliju tika izveidota Uztura katedra, sadalot Uztura un mājturības katedru. Mājturības specialitātes studenti un docētāji tika iekļauti jaunizveidotajā Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā. Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības specialitātes studenti un docētāji palika Pārtikas tehnoloģijas fakultātes sastāvā un katedras kolektīvas pāriet uz Pili.
2001.gadā tika uzņemti pirmie nepilna laika studiju studenti Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība profesionālā bakalaura programma studiju programmā. 2006.gadā bija pirmais nepilna studiju laika studentu izlaidums.
No 2006.gada katedras un studiju programmas vadību pārņem asociētā profesore A.Blija. No 2010./2011.studiju gada Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības profesionālā bakalaura studiju programmu vada docente I.Millere. Pašlaik katedrā pamatdarbā strādā 12 mācībspēki un darbinieki.